Защита на личните данни

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

При използване на уебсайт www.healthedu.eu  личните данни се обработват от Фондация „Институт за здравно образование“, ЕИК 177047615, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Акад. Стефан Младенов 80, телефон: 070010126, email: [email protected]   

Ние обработваме лични данни на следните основания:

Въз основа на договор – при поръчка на определени услуги или включване в определени кампании;
Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
Въз основа на изрично съгласие – във всички останали случаи

При поръчка на услуги

Цели на обработката:

установяване на самоличността;
изготвяне на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите;
цялостно обслужване по нашите продукти;
уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите;
запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронна поща;
данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка;
всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

Предоставяне на данни на трети лица:

Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
банки за обслужване на плащанията;

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

Когато изпълняваме наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице. Във всички други случаи лични данни не се предоставят на трети лица.

При изрично съгласие

За участие  в скринингови и информационни кампании се налага събиране и обработване на минимално количество лични данни само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие.

Данните се събират за всяка конкретна кампания и изричното съгласие се дава за всяка конкретна кампания. Данните, които се събират са: имена, телефон, електронна поща. Тези данни се предоставят единствено на медицинските специалисти, ангажирани в конкретната информационно-скринингова кампания. След приключването на всяка кампания данните се унищожават. 

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. При оттегляне на  съгласието личните данни няма да се събират и обработват.

За оттегляне на дадено съгласие е необходимо да се използва контактната форма по-долу или връзка с нас на посочените контакти.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или до 6  месеца след първоначалното им събиране.

Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Приели сме правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

Права на Потребителите

Всеки Потребител има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Възразяване срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можете да ограничите обработването на личните Ви данни, когато:

Оспорите точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на преносимост.

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните  данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

името и координатите за връзка с нас;
описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни;
когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

За искане във връзка с личните Ви данни можете да използвате формата по-долу или електронната поща [email protected]

Име: *
Телефон: *
Имейл: *
Вашето запитване: *
Кода от картинката: