Мисия

Мисия

Ние вярваме, че доверие между лекар и пациент се гради с искрено и постоянно общуване. 

Ние смятаме, че неразбирането се поражда от недостатъчно добрата комуникация, в която и лекарите, и пациентите са равностойни партньори. 

Ние считаме, че е право на всеки пациент да получи информация за своето състояние и за състоянието на своите близки на достъпен и разбираем език. 

Убедени сме, че добро здраве се постига с инвестиции в здравно образование, постоянна информираност, медицина, основана на доказателствата и ангажираност от страна на медицинските специалисти, институциите, обществеността. 

Затова нашата мисия е: повишаване честотата и качеството на общуването между лекари, пациенти, неправителствени организации и правителствен сектор, а крайната ни цел е въвеждане на обучения по комуникативни умения като задължителни в учебните заведения, които подготвят медицински специалисти. 

Защото само когато говорим, можем да се разбираме, а само когато се разбираме, постигаме съгласие и доверие. 

Институт за здравно образование е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и вписана в Централния регистър на юридическите лица за общественополезна дейност на Министерството на правосъдието под №20160824013.

Основна цел на Института е повишаване на общественото доверие към медицинската професия и повишаване на здравната информираност на обществото.

Средствата, с които Институтът осъществява своята цел, са: организиране на информационни кампании и събития в сферата на здравеопазването, обучения и комуникативни тренинги на медицински специалисти, издаване на специализирана литература. Екипът на организацията обединява медицински специалисти, специалисти в сферата на маркетинга, връзките с обществеността и социалната психология.

Организацията се финансира чрез дарения, грантове по проекти и стопанска дейност. 

Опитът на Института за здравно образование бе признат с авторитетната покана от страна на JA Джуниър Ачийвмънт България за включването му в експертната група за създаването на български HUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование, част от European Entrepreneurship Education Hub (EE-Hub, www.ee-hub.eu). Целта на HUB-a е да обедини всички заинтересовани страни в сферата на предприемачеството, като им предостави платформа за работа по създаването на политики и прилагането на конкретни мерки на национално ниво за развитие на предприемаческите компетентности и образование като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество.