Средства

Средства

За постигането на своите цели Институт за здравно образование използва следните средства:

- Изготвя, организира и реализира проекти и програми за обучения по комуникация за медицински специалисти, студенти по медицина и работещи в сферата на здравеопазването;

- Идентифицира нуждите на обществото в сферата на медицинската комуникация и изграждането на доверие към медицинските специалисти и профилактичните програми за профилактика и лечение на широк кръг заболявания;

- Организира информационни и разяснителни кампании за повишаване на здравната информираност и здравната култура, съвместно с участие на медицински специалисти;

- Организира събития с участието на медицински специалисти, пациентски организации, публичния и частния сектор;

- Организира обучителни мероприятия сред ученици и студенти от немедицински специалности с цел повишаване информираността за здравните права и реакциите в ситуации, налагащи търсене на медицинска помощ;

- Изготвя и изпълнява проекти към фондове за финансиране на неправителствени организации;

- Извършва стопанска дейност с цел събиране на средства за реализация на нестопанските цели, като организира събития, извършва маркетингови проучвания и проучвания за изследвания на общественото мнение, изготвя комуникационни и други стратегии;

- Организира  конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области;

- Осъществява сътрудничество с медицински специалисти за подобряване на комуникативните им умения, организира конкурси, семинари, конференции, издаване на печатни издания и други прояви;

- Осъществява сътрудничество с органите на местното самоуправление, държавни органи, граждански и организации с нестопанска цел, деловите среди и медиите за постигане на набелязаните цели;            

- Извършва издателска дейност на информационни материали, свързани с повишаване на здравната просвета и култура.