Цели

Цели

1. Да създаде работещ модел за комуникация между медицинските специалисти, обществените организации, пациентите и медиите;

2. Да съдейства за подобряване на комуникативните умения на медицинските специалисти, с цел яснота и достъпност на медицинската информация до немедицински лица;

3. Да съдейства за повишаване на доверието от страна на немедицинските специалисти, обществените и пациентските организации, пациентите и медиите към работата на заетите в сферата на здравеопазването;

4. Да създаде предпоставки за по-добра информираност относно профилактиката и лечението  на широк кръг заболявания;

5. Да разпространява и популяризира на достъпен език профилактични програми и дейности, организирани от медицински специалисти;

6. Да подпомага разпространение на знания и умения в областта на здравеопазването, свързани с комуникативната култура и информираността;

7. Да насърчава и подкрепя инициативи на граждански, професионални и нестопански организации, свързани с повишаване на здравната култура и информираност;

8. Да подпомага образованието в сферата на медицинската комуникация, развиването на проекти за комуникативни обучения в сферата на медицината;

9. Да създава програми и обучителни материали по комуникативни умения и умения за връзки с обществеността, предназначени за образователните институции в сферата на медицината.

10. Да работи с младежта, обществеността и правителствения сектор за повишаване на доверието към медицинската професия.